GENEL BİLGİLER

11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan, “Bilim ve İnsan” anlayışıyla hareket eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi, sahip olduğu akademik birimleri, öğretim elemanı ve öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarıyla dinamik, kaliteli ve ilerlemeye açık yükseköğretim kurumlarından biridir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 14 fakültesinden biri olan Salihli İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 2016 yılında kurulmuş olup, maliye bölümü ile 2017-2018 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2017-2018 yılında faaliyetine başlayan Salihli İktisadi ve idari Bilimler Fakültesinin söz konusu yılda açılan tek bölümü olan Maliye birinci öğretim kontenjanı tamamıyla dolmuş ve ÖSYM yerleşme puanlarına göre en düşük 240,70387 en yüksek 295, 34772 puan olarak gerçekleşmiştir. 2018-2019 yılında ise İktisat, İşletme ve Maliye olmak üzere toplam üç bölümle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmesi planlanmaktadır. Gelecek dönemler için büyüme potansiyeli ile dikkat çeken Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Ekonometri bölümlerinin kurulması ile geleceğe yön veren eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir. Fakültede toplam 18 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğrencilerimiz 8 yarıyıl olan eğitim öğretim süresinin ilk 7 yarıyılında bölümlerinde teorik eğitimlerini aldıktan sonra, 8. Yarıyılda okudukları alanla ilgili Manisa ili içinde ya da diğer illerdeki işletmelerde intörnlük yapacaklardır. Böylece 7 yarıyılda almış oldukları teorik bilgileri işletmelerde uygulama imkanına sahip olup, iş hayatına daha emin adımlarla atılacaklardır.

Fakültemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında Salihli 5 Eylül yerleşkesindeki yeni ve modern binasına taşınacaktır. Salihli Yerleşkesinde bulunan fakültede 1 amfi, 12 derslik ve 1 konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca fakültenin bulunduğu yerleşkede kütüphane, sağlık için spor merkezi, kulüp salonu, sinema salonu, kafeterya, yemekhane, basketbol, voleybol ve futbol sahaları mevcuttur.


Bölümler

Fakültemizde şu anda Maliye Bölümü’nde eğitim verilmektedir. 2018-2019 eğitim döneminde iktisat ve işletme bölümleri açılacaktır. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Ekonometri bölümleri de önmüzdeki yıllarda eğitim vermeye başlayacaktır.

Fakültemiz İktisat Programında, tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en etkin biçimde kullanılması, bu kaynakların artırılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konularda eğitim yapmakla birlikte Mezunlar, "İktisatçı" olarak bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.

İşletme programının amacı, fabrika, çiftlik, banka, sigorta, maden gibi mal ve hizmet üreten kuruluşlarda üretimin daha verimli bir biçimde yapılabilmesi için izlenecek yollar konusunda yapmakla birlikte Mezunlar, "İşletmeci" unvanı ile fabrika, okul, çiftlik, maden gibi işletmelerde görev alabilirler ya da olanakları varsa kendi işletmelerini kurabilirler.

Maliye alanında eğitim görmüş olanlar Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, DPT, Mahalli İdareler, Sayıştay yanında diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Bu alandan mezun olanların bir kısmı büro açarak bağımsız da çalışabilirler.

Kamu yönetimi programının amacı, devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde işlerin yasalara uygun biçimde yürütülmesi ve sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ile ilgili konularda yapmakla birlikte Mezunlar, "Kaymakam", "Müfettiş", "Yönetici" gibi unvanlarla görev alırlar. Resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar, kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının amacı, mezunlara ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmelere bilimsel yöntemlerle yaklaşma becerisi kazandırmaktır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olanlar “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı” unvanını kazanırlar. Mezunlar, yurt içinde ve yurtdışında kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, uluslararası örgütün kuruluşlarında, çeşitli bakanlıklarda, üniversiteler, özel şirketlerde kariyer yapma olanağı bulmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri programının amacı; mezunlara çalışma hayatını ilgilendiren istihdam, işsizlik, çalışma ortamı ve koşulları, iş sağlığı- iş güvenliği, ücretler, yoksulluk, gelir dağılımı gibi hususlarda ortaya çıkabilecek sosyal sorunlara bilimsel açıdan yaklaşma eğilimi kazandırarak, bu sosyal risklerin belirlenmesi, incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini sağlamak adına donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Ekonometri programının amacı; ekonomi teorilerinin sayısal olarak ortaya konması ve çeşitli ekonomik problemlerin incelenmesi, uygun istatistiksel ve matematiksel modellerin analizi yoluyla iktisadi kararların alınmasını sağlamaktadır. Böylelikle bu konularda eğitim ve araştırmalar yaparak, kendi alanındaki ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen becerikli İktisatçı, Ekonometrisyen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirmektir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2017 | Güvenlik ve Gizlilik